prev | Deu_9:11_1185584 | next | help
mi- qqˌēṣ ʔarbāʕˈîm yˈôm wᵊ- ʔarbāʕˌîm lˈāyᵊlā nāṯan- Ø [yᵊhwˈāh] ʔēla- y ʔeṯ- šᵊnˈê luḥˌōṯ hā- ʔᵃvānˌîm luḥˌôṯ ha- bbᵊrˈîṯ 2 annotators gold
				[...wait for it...]
				
				[...wait for it...]
				
				[...wait for it...]