Browse Gold Sentences

137 gold sentences.

 1. û- fᵊsîlˌê ʔᵉlōhê- hem tᵊ- ḡaddēʕûn
 2. kˈî- fāṯˈōₐḥ ti- ftaḥ ʔeṯ- yāḏ- ᵊḵā l- ô
 3. lˈō ṯi- lbaš šˈaʕaṭnˈēz ṣˌemer û- fištˌîm yaḥdˈāw
 4. kˈî yi- hyeh *naʕᵃrˈā vᵊṯûlˈā mᵊʔōrāśā- Ø lᵊ- ʔˈîš
 5. wᵊˈ- ʔim- ba- - śśāḏˈeh yi- mṣā hā- ʔˈîš ʔeṯ- *hˈa- *nnaʕᵃrˌā ha- mᵊʔˈōrāśˈā
 6. wᵊ- ḵissî- ṯā ʔeṯ- ṣēʔāṯ- eḵā
 7. šāmōr- Ø ʔeṯ- kol- ha- mmiṣwˈā ʔᵃšˈer ʔānōḵˈî mᵊṣawweh- Ø ʔeṯᵊ- ḵem ha- yyˈôm
 8. wa- yy- ēleḵ mōšˌeh wˈi- yhôšˈuₐʕ
 9. wi- yhˌî mᵊṯāʸ- w mispˈār
 10. kˈî ʔˈēl raḥûm [yᵊhwˈāh] ʔᵉlōheʸ- ḵā
 11. û- šᵊmar- tem
 12. wᵊ- hirb- Ø- eḵā
 13. kˌēn ṯō- vēḏûn
 14. mi- qqˌēṣ ʔarbāʕˈîm yˈôm wᵊ- ʔarbāʕˌîm lˈāyᵊlā nāṯan- Ø [yᵊhwˈāh] ʔēla- y ʔeṯ- šᵊnˈê luḥˌōṯ hā- ʔᵃvānˌîm luḥˌôṯ ha- bbᵊrˈîṯ
 15. heref- Ø mimmenn- î
 16. wa- yy- iśśā ʔeṯ- hˈā- ʔarbˈeh
 17. wa- yy- ēṭ mōšˈeh ʔeṯ- yāḏ- ô ʕal- ha- ššāmˈāyim
 18. wa- ʕᵃraf- t- ô
 19. wa- yy- ōmer mōšˌeh ʔᵃlē- hem
 20. wa- yy- ōmer [yᵊhwˌāh] ʔel- mōšˈeh
 21. wa- yy- ōmer [yᵊhwˈāh] ʔel- mōšˈeh
 22. wa- tt- ōmarnā hˈa- mᵊyallᵊḏˌōṯ ʔel- parʕˈō
 23. lˈō yu- qqam
 24. wᵊ- ʔim- ʔāmˈōr yō- mar hā- ʕˈeveḏ
 25. wᵊ- šāḵav- Ø ʕimm- āh
 26. lˌō yi- ššāmaʕ ʕal- pî- ḵā
 27. wᵊ- ha- ṭṭûr hā- rᵊvîʕˈî taršˌîš wᵊ- šˌōham wᵊ- yāšᵊfˈē
 28. wᵊ- sāmᵊḵ- û ʔahᵃrˈōn û- vānāʸ- w ʔeṯ- yᵊḏê- hem ʕal- rˌōš hā- ʔˈāyil
 29. wᵊ- sāmaḵ- Ø ʔahᵃrˈōn û- vānāʸ- w ʔeṯ- yᵊḏê- hem ʕal- rˌōš hā- ʔˈāyil
 30. wᵊ- ḡam- dālˈō ḏālā- Ø l- ānû
 31. qirʔ- en l- ô
 32. wa- yy- ēʔonḥû vᵊnˈê- yiśrāʔˈēl min- hā- ʕᵃvōḏˌā
 33. wᵊ- hêniq- i- hû l- î
 34. wa- yy- ar ʔahᵃrˈōn
 35. wa- yy- aʕᵃvōr [yᵊhwˌāh] ʕal- pānāʸ- w
 36. wa- yy- aʕaś mōšˈeh
 37. wᵊ- lˌō yi- šmᵊʕû bᵊ- qōl- î
 38. wᵊ- lˌō yᵊ- šallaḥ ʔeṯ- hā- ʕˈām
 39. wᵊ- nehefᵊḵ- û lᵊ- ḏˈām
 40. wa- yy- ar parʕˈō kˈî hāy- ᵊṯā hˈā- rᵊwāḥˈā
 41. wa- yy- ēṣē mōšˌeh mē- ʕˈim parʕˈō
 42. wa- yy- āsar he- ʕārˈōv mi- pparʕˌō mē- ʕᵃvāḏāʸ- w û- mē- ʕamm- ô
 43. šallaḥ- Ø ʔeṯ- ʕamm- î
 44. wa- yy- ōmer ʔel- śārˈay ʔišt- ô
 45. wa- tt- uqqaḥ hā- ʔiššˌā bˌêṯ parʕˈō
 46. kˈî- hāyˈā rᵊḵûš- ām rˈāv
 47. wa- yᵊ- vattēr ʔōṯ- ām ba- - ttˈāweḵ
 48. wᵊ- ʔattˈā tā- vô ʔel- ʔᵃvōṯeʸ- ḵā bᵊ- šālˈôm
 49. wa- tt- ēqal gᵊvirt- āh bᵊ- ʕêneʸ- hā
 50. wa- yy- ērā [yᵊhwˈāh] ʔel- ʔavrˈām
 51. yˌôm ha- ššiššˈî
 52. wi- yhˈî mavdîl- Ø bˌên mˌayim lā- mˈāyim
 53. wa- yy- ōmer l- ô
 54. mah- ll- āḵ hāḡˈār
 55. wa- tt- ōmer śārˈā
 56. wa- yᵊ- vāreḵ ʔᵉlōhˌîm ʔeṯ- yiṣḥˈāq bᵊn- ô
 57. wa- yy- ōsef ʔavrāhˈām
 58. wa- yy- ōmer ʕēśˈāw
 59. wa- yy- aʕaś l- āhem mištˈeh
 60. wa- yy- ōmer yaʕᵃqˈōv ʔel- ʔāviʸ- w
 61. wa- yy- ōmer
 62. ʔˈānî
 63. wa- yy- aʕaś mištˈeh
 64. wa- yy- itten- l- î gam- ʔeṯ- zˈeh
 65. ʕattˈā ha- ppˈaʕam yi- llāweh ʔîš- î ʔēla- y
 66. û- lᵊḵ- û
 67. wa- yy- iqqaḥ [yᵊhwˌāh] ʔᵉlōhˌîm ʔeṯ- hˈā- ʔāḏˈām
 68. wa- yy- iqqaḥ yaʕᵃqˌōv ʔˈāven
 69. wᵊ- yālᵊḏ- û ḵol- ha- ṣṣˌōn nᵊquddˈîm
 70. wa- yy- ar kˈî lˈō yāḵōl- Ø l- ô
 71. wa- yy- ar ʔeṯ- ha- nnāšîm wᵊ- ʔeṯ- ha- yᵊlāḏˈîm
 72. wa- yy- āmoṯ
 73. wᵊ- ʔˈēlleh tōlᵊḏˌôṯ ʕēśˌāw
 74. wᵊ- hāqēm- Ø zˌeraʕ lᵊ- ʔāḥî- ḵā
 75. wᵊ- lāqaḥ- Ø ˈgam mē- ʕˈēṣ hˈa- ḥayyˈîm
 76. wa- tt- āvōnā ʔel- qirb- enā
 77. wˈa- yy- aʕᵊvōr bᵊ- ḵol- ʔˌereṣ miṣrˈāyim
 78. wa- yy- iṣʕaq hā- ʕˈām ʔel- parʕˌō la- - llˈāḥem
 79. û- va- - qqāṭˌōn killā- Ø
 80. û- vᵊnˌê yiśāŝḵˈār tôlˌāʕ û- fuwwˌā wᵊ- yˌôv wᵊ- šimrˈôn
 81. ˈʔēlleh bᵊnˈê vilhˈā ʔᵃšer- nāṯan- Ø lāvˌān lᵊ- rāḥˈēl bitt- ô
 82. wᵊ- nˈihyˈeh ʔᵃnˈaḥnû wᵊ- ʔaḏmāṯ- ēnû ʕᵃvāḏˈîm lᵊ- farʕˈō
 83. wa- yy- ištaḥû lᵊ- ʔappāʸ- w ʔˈārᵊṣā
 84. yāḏaʕ- tî
 85. ʕˈal šˈēm ʔᵃḥê- hem yi- qqārᵊʔû bᵊ- naḥᵃlāṯ- ām
 86. wˈa- ʔᵃḥˌôṯ tˈûval-qˌayin nˈaʕᵃmˈā
 87. wᵊ- qˈayin hāyˌā ʕōvˌēḏ ʔᵃḏāmˈā
 88. wa- yy- irʔû ʔᵃḥˈê- yôsˌēf kî- mēṯ- Ø ʔᵃvî- hem
 89. wa- yy- ôleḏ bānˌîm û- vānˈôṯ
 90. û- šᵊlōšˌîm ʔammˌā qômāṯ- āh
 91. kˈî- ʕāśā- Ø ʔeṯ- hˈā- ʔāḏˌām bā- - ʔˈāreṣ
 92. wa- yy- immāḥû min- hā- ʔˈāreṣ
 93. wa- yy- iqqaḥ šˌēm wā- yˈefeṯ ʔeṯ- ha- śśimlˈā
 94. hiššāvᵊʕ- û- nˌā l- î bˈa- [yhwˈāh] kî- ʕāśî- ṯî ʕimm- āḵem ḥˈāseḏ
 95. bˌōhaq hˈû
 96. wᵊ- rāʔā- Ø ʔeṯ- ha- nnˈeḡaʕ ba- - yyˈôm ha- ššᵊvîʕˈî
 97. wᵊ- ṣiwwā- Ø ha- kkōhˈēn
 98. wᵊ- ṭāmē- Ø ʕaḏ- hā- ʕˈārev
 99. û- vᵊ- ʔavnˌēṭ bˌaḏ ya- ḥgōr
 100. wa- ʔᵃlē- hem tō- mar
 101. û- fˌereṭ karm- ᵊḵā lˈō ṯᵊ- laqqēṭ
 102. wᵊ- ḵî- ṯā- vōʔû ʔel- hā- ʔˈāreṣ
 103. û- fᵊʔˌaṯ zᵊqān- ām lˈō yᵊ- ḡallēḥû
 104. wᵊ- ʔaḥˌar yō- ḵal min- ha- qqᵒḏāšˈîm
 105. ʕaḏ- bô- Ø tᵊvûʔāṯ- āh tō- ḵᵊlû yāšˈān
 106. wᵊ- ʔāmar- tā ʔᵃlē- hem
 107. wᵊ- sāmaḵ- Ø yāḏ- ô ʕal- rˈōš ha- śśāʕˈîr
 108. mē- ʔˌēṯ bᵊnˈê yiśrāʔˈēl
 109. wa- yy- išḥaṭ ʔeṯ- hā- ʕōlˈā
 110. wa- yy- aqrēv ʔˌēṯ qorbˈan hā- ʕˈām
 111. ʔˈim ʔˈeṯ- kol- dᵊḡˌê ha- yyˈom yē- ʔāsēf l- āhem
 112. wa- yy- iqrā ʔahᵃrˈōn û- miryˈām
 113. wᵊ- hˈa- kkᵊnaʕᵃnˌî yōšēv- Ø ʕal- ha- yyˈom wᵊ- ʕˌal yˌaḏ ha- yyardˈēn
 114. wa- yy- ōmᵊrû
 115. wᵊ- ʔāmar- tā ʔᵃlē- hem
 116. rāšˈê ʔalᵊfˌê yiśrāʔˌēl hˈēm
 117. hˈēmmā yi- śʔû ʔeṯ- ha- mmiškˌān wᵊ- ʔeṯ- kol- kēlāʸ- w
 118. lˈō ṯa- ʕᵃvōr
 119. wa- yy- irʔû kol- hˈā- ʕēḏˈā kˌî ḡāwaʕ- Ø ʔahᵃrˈōn
 120. kˈî vᵊ- yāḏ- ᵊḵā nāṯat- tî ʔōṯ- ô wᵊ- ʔeṯ- kol- ʕamm- ô wᵊ- ʔeṯ- ʔarṣ- ô
 121. wa- yy- ōmer ʔel- bālˈāq
 122. wa- yy- iśśā mᵊšāl- ô
 123. wᵊ- hôqaʕ- Ø ʔôṯ- ām la- [yhwˌāh] nˈeḡeḏ ha- ššˈāmeš
 124. wᵊ- haʕᵃvar- tem ʔeṯ- naḥᵃlāṯ- ô lᵊ- vitt- ô
 125. wᵊ- ḵˈēn nāsāʕ- û
 126. wa- yy- ittēn mōšˌeh ʔeṯ- ha- ggilʕˈāḏ lᵊ- māḵˌîr ben- mᵊnaššˈeh
 127. wˈa- yy- aḥᵃnû bᵊ- mārˈā
 128. wᵊ- śā- Ø ʔˌēṯ mispˌar šᵊmōṯ- ām
 129. nᵊṯûnim- Ø
 130. wᵊ- śām- û vaddāʸ- w
 131. wᵊ- lāqᵊḥ- û bˈeḡeḏ tᵊḵˈēleṯ
 132. wᵊ- ʔāmar- Ø ha- kkōhˌēn lˈā- - ʔiššˈā
 133. ˈhēm nᵊśîʔˈê ha- mmaṭṭˈōṯ
 134. zˈeh qorbˌan gamlîʔˌēl ben- pᵊḏāhṣˈûr
 135. ˈzōṯ ḥᵃnukkˈaṯ ha- mmizbˈēₐḥ ʔaḥᵃrˌê himmāšaḥ- Ø ʔōṯ- ô
 136. wᵊ- li- vᵊnˌê qᵊhˌāṯ lˈō nāṯān- Ø
 137. kēn- ʕāś- û l- āhem bᵊnˌê yiśrāʔˈēl